Warunki Regulaminu

Zmieniony: 13 February 2018

Operatorem serwisu jest Dating Lab Limited ("później zwany Firmą"). Dating Lab Limited jest zarejestrowana w Jersey pod numerem rejestracyjnym firmy 89122. Nasz adres to 13 Castle Street, St. Helier, Jersey JE2 3BT, Wyspy Normandzkie

Korzystanie z tej witryny jest dozwolone i przeznaczone jedynie dla osób, które ukończyły 18 lat i są zdolne do komunikowania się online.

Zaznaczając pole znajdujące się obok "Przeczytałem i akceptuję Warunki Regulaminu członkostwa. Potwierdzam, że mam ukończone 18 lat." na stronie Dołącz do Nas, użytkownik akceptuje, a także wyraża zgodę na szczegółowe Warunki Firmy.

Warunki Regulaminu są traktowane indywidualnie oraz personalnie, a nie zbiorowo. Użytkownik nie może przekazać swoich praw i obowiązków na inną osobę. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Regulaminu są nieważne lub niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, takie postanowienie będzie będzie miało zastosowania, natomiast pozostałe postanowienia umowy będą nadal w pełni obowiązywać.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Firmy, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, podmiotów towarzyszących, witryn partnerskich oraz osób trzecich. Działania na szkodę obejmują wszelkie przypadki naruszenia Warunków Regulaminu niniejszej umowy lub wszelkie działania związane z materiałami opublikowanymi na tej stronie, a które naruszają prawa własności intelektualnej (np. prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe lub patenty) osób trzecich, treści zawierające oszczerstwa lub naruszające prywatność osób trzecich.

Akceptując Warunki Regulaminu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz wysyłanie materiałów promocyjnych firmy drogą mailową, które nie obejmują tylko maili z wyborem Dopasowań, newsletterów oraz promocyjnych ofert DatingBuzz Polska. Jeśli nie chcesz otrzymywać tego rodzaju e-maili, możesz usunąć swój Profil na stronie Konto.

1. Treść Strony

Tylko Ty jesteś odpowiedzialny(a) za treści lub informacje wprowadzane w swoim profilu oraz za korespondencję z pozostałymi użytkownikami witryny.

Operator serwisu nie pełni roli wydawcy i tworzy jedynie platformę dla użytkowników służącą do publikowania i/lub rozpowszechniania ich informacji. Dotyczy to zarówno wszelkich publikacji dowolnego użytkownika w postaci tekstu, jak i zamieszczanych w profilu zdjęć. Mimo, że to użytkownik decyduje, jakie informacje pragnie udostępnić innym użytkownikom serwisu, zastrzegamy sobie prawo do sprawowania kontroli redaktorskiej nad profilem, a także zawartością zamieszczanych zdjęć.

Nie jesteśmy w stanie weryfikować poprawności i prawdziwości jakichkolwiek informacji opublikowanych przez użytkowników. Bądź ostrożny(a) w kontaktach z innymi użytkownikami.

Zabrania się publikowania treści obraźliwych, w tym zawierających wulgaryzmy czy pornografię. Publikowanie gróźb, oszczerstw, treści o charakterze obraźliwym, rasistowskim lub obscenicznym jest przestępstwem w rozumieniu kodeksu karnego. Ponadto nie wolno publikować treści, które zachęcają do zachowań stanowiących przestępstwo w rozumieniu odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób, które naruszają lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe przepisy prawne.

Zdjęcia: Profil Publiczny - Zabrania się publikowania obscenicznych fotografii w swoim profilu publicznym, w tym zdjęć widocznych jedynie dla Twoich Ulubionych. Fotograficzna zawartość Twojego profilu dodatkowo podlega warunkom dodawania zdjęć do serwisu.

Zdjęcia: Zdjęcia Prywatne - Twoje prywatne zdjęcia nie mogą zawierać treści nielegalnych, obscenicznych lub rażąco nieprzyzwoitych. Złamanie powyższych zasad daje nam wyłączne prawo do usunięcia treści, które uznamy za niestosowne. Jednocześnie nie gwarantujemy, że wszystkie prywatne zdjęcia naszych użytkowników spełniają powyższe kryteria, nie będziemy także angażować się w korespondencję na ten temat.

Nie wolno publikować treści, które bezpośrednio lub pośrednio nawiązują do jakiejkolwiek pornografii oraz próby uzyskania kontaktów w imieniu jakiejkolwiek osoby, w wieku poniżej 18 lat. Choć zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści uznane przez nas za nieodpowiednie, nie gwarantujemy, że zostaną one usunięte. Niewywiązanie się przez nas z zasady usuwania treści obraźliwych bądź obscenicznych, nie oznacza zrzeczenia się przez nas prawa usunięcia ich w przyszłości, w podobnych przypadkach.

Nie wolno publikować treści, które zawierają reklamy. Użytkownik nie może wysyłać wiadomości o charakterze komercyjnym do innych użytkowników za pośrednictwem tego serwisu.

Nie wolno podszywać się pod inne osoby lub podmioty gospodarcze.

Zakazuje się publikacji osobistych informacji kontaktowych w swoim profilu. Dotyczy się to, jednak, nie ogranicza się jedynie do adresów e-mailowych, numerów telefonów, komunikatorów (np. numery ICQ, GG, itp.) adresów stron internetowych, itp. Wszelkie osobiste informacje kontaktowe będą usuwane.

Nie wolno żądać danych kontaktowych od innych użytkowników lub ujawniać statusu subskrypcji w swoim profilu.

Firma zastrzega sobie prawo do wycinania zawartości profili użytkowników, w tym nazwy użytkownika oraz zdjęć, aby umieścić je w swoich materiałach promocyjnych. Utworzenie profilu użytkownika jest równoznaczne z udzieleniem nam zgody na publikowanie swojego profilu na naszych stronach partnerskich.

2. Dane dotyczące Konta oraz Hasła

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności jego nazwy użytkownika oraz hasła.

3. Materiały Chronione Prawem Autorskim

Publikowanie na serwisie materiałów chronionych prawem autorskim, w tym między innymi fotografii, obrazów oraz tekstów jest zakazane. Jeśli zauważysz, że materiały chronione prawami autorskimi zostały zamieszczone przez innego użytkownika, prosimy o kontakt z pełną informacją o podejrzanych materiałach, nazwą użytkownika, który je zamieścił oraz Twoimi danymi kontaktowymi.

4. Mobbing oraz Spory między Użytkownikami

Nie wolno nagabywać żadnego z użytkowników serwisu oraz należy zaprzestać kontaktów z użytkownikami, którzy Ciebie do tego nakłaniają. Jeżeli chcesz, możesz skorzystać z opcji blokady danego użytkownika, wybierając odpowiednią opcję w swoim profilu. 'Zablokowani' przez Ciebie użytkownicy nie będą mogli skontaktować się z Tobą za pośrednictwem tego serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo do nieangażowania się w spory między użytkownikami. Nie jesteśmy także w stanie zapewnić arbitrażu lub jakichkolwiek rozstrzygnięć w takich sporach.

Tylko Ty jesteś odpowiedzialny(a) za utrzymanie swoich interakcji z innymi użytkownikami witryny na poziomie zgodnym z prawem. Uczulamy jednocześnie, że może istnieć ryzyko kontaktów z osobami o nieczystych zamiarach, bądź zamierzających złamać prawo. Zalecamy zapoznanie się z naszym 'Przewodnikiem Bezpiecznych Randek'.

Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na znajomość między użytkownikami, gdy zdecydują się oni osobiste spotkanie, jednakże, jakiekolwiek niepożądane bądź uznane za potencjalnie szkodliwe lub niebezpieczne zachowania ze strony użytkowników serwisu, powinny zostać zgłoszone do nas wraz z pełnymi danymi osobowymi użytkownika. W takiej sytuacji, jeśli uznamy, że istnieją do tego podstawy, jesteśmy w stanie ostrzec innych użytkowników bądź też zawiesić lub usunąć profil użytkownika naruszającego zasady. Należy pamiętać, że nie mamy zamiaru angażować się w publiczne lub prywatne spory pomiędzy użytkownikami.

5. Komunikacja między Użytkownikami

Możesz wymieniać dowolne informacje w odpowiedziach na wiadomości z innymi użytkownikami, natomiast, w przypadku wiadomości do osób, które wcześniej nie kontaktowały się z Tobą, wiadomości nie mogą zawierać adresów e-mailowych lub innych danych kontaktowych. (Odpowiedzi z wykorzystaniem funkcji 'Tekścik' nie kwalifikują się jako uprzedni kontakt z użytkownikiem.) Chociaż nie przeglądamy ani nie cenzurujemy treści wiadomości, zastrzegamy sobie prawo do usuwania danych kontaktowych z tych wiadomości, będących pierwszym kontaktem z innym użytkownikiem serwisu.

Tylko Ty jesteś odpowiedzialny(a) za odpowiednią treść swojej wiadomości. Ponadto należy upewnić się, że zapisałeś(aś) wszystkie wiadomości, które chcesz zachować, ponieważ nie będziesz mógł(mogła) odzyskać wcześniej usuniętych przez siebie wiadomości.

6. Dostępność Zawartości Strony

Profile użytkowników mogą być także dostępne (jeśli Cię to dotyczy) na innych stronach sieci zarządzanych przez operatora tego serwisu. To znacznie zwiększa zasięg Twojego profilu oraz szanse na znalezienie pomyślnego Dopasowania.

Jeśli Twój profil zostanie jednym z najbardziej popularnych profili na naszym serwisie, zostanie on losowo wybrany do wyświetlenia na Stronie Głównej witryny w jednym z naszych sekcji 'Wybrane Profile'. Sylwetki naszych użytkowników mogą dodatkowo pojawiać się w witrynach obsługiwanych przez wybranych partnerów medialnych, w ramach promocji ich własnych serwisów randkowych.

7. Przechowywanie Treści

Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie lub utratę zawartości serwisu, w tym szczegółów profilu i zdjęć.

8. Prywatność Użytkowników

Operator serwisu nie ujawnia żadnych danych osobowych podanych przez użytkowników, które nie są publicznie widoczne w ich profilach (dotyczy to m.in. nazwiska użytkownika, danych kontaktowych, adresów e-mailowych, itp.), bez uprzedniej, pisemnej zgody użytkownika. Informacje te będą ujawniane jedynie w przypadku, gdy zostaną spełnione obowiązki prawne wynikające z przepisów, na wniosek odpowiednich organów bądź służb przewidzianych w prawie.

9. Członkostwo, Subskrypcja oraz Anulowania

Możesz zarejestrować swój profil za darmo, dzięki czemu będziesz miał(a) dostęp do większości usług serwisu. Opłaty za subskrypcję są pobierane w celu uzyskania pełnego dostępu do usług, w tym m.in. do możliwości wysyłania wiadomości. Decyzja o pozostaniu subskrybentem odpłatnych usług jest całkowicie dobrowolna i możesz pozostać nieodpłatnym użytkownikiem tak długo, jak chcesz.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, opcji, warunków odnowienia subskrypcji lub jakichkolwiek usług w każdej chwili. Użytkownik może wypowiedzieć swoje członkostwo i/lub subskrypcję w dowolnym momencie. Wysokość opłat nie jest przenoszona z jednego profilu na inny.

Operator serwisu może zawiesić lub zamknąć członkostwo i/lub subskrypcję każdego użytkownika, który narusza niniejsze warunki.

Zastrzegamy sobie prawo do decydowania o wszelkich reklamacjach i zwrotach.

10. Zakres Usług

Usługa świadczona przez Dating Lab Limited nie jest objęta gwarancją, wyrażoną ani domniemaną, w tym m.in. gwarancją własności oraz domniemaną gwarancją użyteczności lub przydatności do określonego celu.

11. Zmiany Warunków Regulaminu Serwisu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków Regulaminu w dowolnym, uznanym przez nas momencie.

12. Podstawa Prawna

Niniejsza Umowa podlega prawu Republiki Południowej Afryki, z wyłączeniem przepisów określanych jako konflikt prawa i Konwencji Narodów Zjednoczonych ONZ o Umowach Sprzedaży Towarów.

13. Podzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznaje się za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia będą nadal w pełnej mocy, bez zaburzenia ich funkcjonowania lub unieważnione w jakikolwiek sposób.

14. Umowa

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami dotyczącymi jej przedmiotu i zastępuje w całości wszelkie pisemne lub ustne porozumienia zaistniałe wcześniej pomiędzy stronami w odniesieniu do podobnych spraw.